Nowe trendy w diagnozie

specyficznych zaburzeń uczenia się:

dysleksja i zaburzenie językowe SLI

Warszawa, 25-26 listopada 2014 r.

dr hab. Elżbieta Awramiuk

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Pełni funkcję kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego. Do jej zainteresowań zawodowych należą: fonologia i morfologia współczesnego języka polskiego, lingwistyczne uwarunkowania początkowej nauki czytania i pisania po polsku oraz kształcenie językowe. Autorka publikacji o tematyce lingwistycznej, m.in.: Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Z problematyki kształcenia językowego, Invented spelling jako obiekt badań.

profesor Angela Fawcett

Jest wiodącym międzynarodowym badaczem w dziedzinie dysleksji, posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w tym zakresie. Prezentuje interdyscyplinarne podejście do zagadnienia, które rozciąga się od dziecka i jego rozwoju kognitywnego, poprzez badania edukacyjne, aż do rozwoju neurokognitywistyki. Pracowała ze wszystkimi grupami wiekowymi, od wieku niemowlęcego do starczego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu przedszkolnego oraz pierwszych etapów edukacji. Pracowała również ze środowiskiem akademickim, praktykami, lokalnymi grupami wsparcia i instytucjami publicznymi na całym świecie. Jej międzynarodowe osiągnięcia w zakresie teorii i przeprowadzonych badań zostały uhonorowane wieloma zaproszeniami na międzynarodowe sympozja. Pomimo przejścia na emeryturę, kontynuuje swoje badania jako profesor emeritus Uniwersytetu w Swansea i honorowy przewodniczący w Sheffield, co pozwala jej kontynuować prace. Dzięki temu, jej trzy raporty zostały zaprezentowane podczas konferencji BDA International w czerwcu 2011 roku oraz podczas sympozjum na temat pozytywnej dysleksji w roku 2014. Otrzymała również nagrodę BDA Outstanding Lifetime Academic w listopadzie 2011 roku za niebywałe osiągnięcia naukowe. W maju 2012 roku została mianowana akademickim Dyrektorem Stowarzyszenia Dysleksji przez Singapurską Akademię, co było wynikiem owocnego nadzorowania przebiegu studiów magisterskich, dotyczących Różnic Rozwojowych na tejże Akademii. Kolejne wizyty w Singapurze dotyczyły spotkań, wygłaszania wykładów, wspierania kadry w nauczaniu i przeprowadzaniu badań. Ponadto była brytyjskim przedstawicielem Akademii DAS. Dało jej to możliwość pogłębienia zrozumienia problemu dysleksji w Azji oraz nawiązania współpracy z naukowcami z Malezji, w celu stworzenia malezyjskiej wersji DEST-2 i DST-J. W 2013 roku stworzyła nowy magazyn dotyczący dysleksji Dziennik Różnic Rozwojowych Azji i Pacyfiku i została jego redaktorem naczelnym. We wrześniu 2013 roku została zaproszona na konferencję w Gdańsku, w celu prezentacji głównych wniosków swoich badań oraz nawiązania współpracy pomiędzy naukowcami.

dr hab. Michał Federowicz

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych. Ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984), wcześniej ukończył także studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1977) i podjął pracę badawczą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie (1980-1984). Od roku 1984 związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, po doktoracie (1992) w latach 1994-1995 odbył indywidualny program studiów jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i w Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W 2005r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych, kierując jednocześnie Zespołem Socjologii Polityki i Gospodarki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 1999 roku koordynuje polską część międzynarodowego programu badawczego PISA (Programme for International Student Assessment). W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, w jego ramach w sierpniu 2007 zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W 2008 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Psycholog i logopeda. Do 2013 roku pełniła funkcję kierownika Zakładu Metodologii i Diagnozy Psychologicznej Instytutu Psychologii UMCS. Od 2013 roku jest liderem Zespołu ds Specyficznych Zaburzeń Uczenia się w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Do jej zainteresowań zawodowych należą: psychologia kliniczna dziecka, zwłaszcza zaburzenia uczenia się i rozwoju mowy oraz diagnoza psychologiczna.
Jest autorką i współautorką wielu książek oraz artykułów naukowych, m.in.: Testy czytania dla sześciolatków, Psychologia dysleksji, Diagnoza dysleksji u uczniów kl. III szkoły podstawowej. Przewodnik diagnostyczny, SLI i inne zaburzenia rozwoju językowego, Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Tom 1,  Rapid automatized naming, phonology and dyslexia in Polish children w Medical Science Monitor i Research on memory in specific language impairment (SLI) w Acta Neuropsychologica  

profesor James Law

Studiował lingwistykę na Uniwersytecie Anglii Wschodniej. Po odbyciu praktyk jako terapeuta językowy w Hackney we Wschodnim Londynie, przeniósł się na City University w Londynie gdzie ukończył przewód doktorski, dotyczący badania wczesnych opóźnień językowych w 1993 roku. W 2004 roku przeniósł do się Edynburga, gdzie został Dyrektorem Centrum do spraw Zintegrowanych Badań Zdrowotnych. Następnie, w roku 2010, przeniósł się na Uniwersytet Newcastle, na którym otrzymał tytuł profesora mowy i nauk o języku. Jest beneficjentem grantów badawczych w wysokości 3,5 miliona funtów oraz wydał ponad 150 publikacji. Był również jednym z głównych badaczy programu DfE Funded Better Communication Research oraz został mianowany głównym badaczem australijskiego NHMRC Centrum Doskonalenia Języka Dziecięcego. Jest wiodącym badaczem nowo stworzonego badania sieci badawczej Cost Action zatytułowanego Rozwój dziecięcych umiejętności oralnych w Europie i nie tylko: współpraca skupiająca się na wspomaganiu dzieci z trudnościami nauczania pierwszego języka, do którego ogromny wkład wnieśli m.in. polscy badacze. Jest również autorem licznych publikacji, dotyczących szerokiego zakresu problemów komunikacyjnych. W swoich badaniach najwięcej uwagi poświęcał dzieciom, przyglądając się wczesnej identyfikacji i opiece nad dziećmi, posiadającymi zaburzenia językowe. W 2003 roku wydał pierwszą publikację w tej dziedzinie, która ukazała się w Cochrane Review. Ostatnio skupił się na zagadnieniach zdrowia publicznego i psychicznego, redagując specjalne wydanie pisma Emocjonalne i Behawioralne Zaburzenia zatytułowane Język, komunikacja i dziecko z emocjonalnymi i behawioralnymi zaburzeniami:  implikacje dla praktyki. Wraz ze współpracownikami przeprowadził niezliczoną liczbę analiz brytyjskich kohort urodzenia, z których jedna: Relacja między zachowaniem a językiem poprzez aż do średniego dzieciństwa (2014, wspólnie z Clegg, Rush, Peters i Roulstone) została opublikowana w Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. Był również zaangażowany w konsultacje polityk, odnoszących się do rozwoju językowego dzieci, wśród których warto wymienić konsultacje dotyczące języka i społecznych zagrożeń dla All Party Parliamentary Group on Speech and Language w brytyjskiej Izbie Gmin, dwa raporty na ten sam temat dla rządowego „think-tanka” Centre for Social Justice oraz dwa raporty dla międzynarodowej organizacji charytatywnej Save the Children. Jest członkiem komitetu fundacji Early Intervention – organizacji powołanej przez rząd Wielkiej Brytanii w celu promowania najlepszych praktyk w dziedzinie społecznych usług dla dzieci.

dr hab. n. hum., prof. UW Agnieszka Maryniak

Pracownik w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-2013 pracowała w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, była kierownikiem Pracowni Neuropsychologii Rozwojowej. Do jej głównych obszarów zainteresowań naukowych i klinicznych należą: poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dzieci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (np. guzy mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, wady rozwojowe, padaczka); zaburzenia języka i komunikacji oraz inne zaburzenia neurorozwojowe u dzieci; związki układu autonomicznego z funkcjonowaniem poznawczym i emocjonalnym; psychologiczne aspekty zaburzeń rytmu serca u dzieci i dorosłych.
Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, w tym m.in.:
A.Maryniak. Pacjenci ze skąpoobjawowymi torbielami pajęczynówki – dylematy neuropsychologa. W: Studia z neuropsychologii klinicznej. Na 45-lecie pracy zawodowej Profesor Danuty Kądzielawy.
A. Maryniak. Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego - diagnoza, różnicowanie, rokowania. W: Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu.
A. Maryniak, A. Ondruch, E. Jurkiewicz. Zapomniane więzi: nastolatka z pourazową wybiórczą utratą pamięci autobiograficznej. W: Neuropsychologia a humanistyka.
A. Maryniak, M. Ginalska-Malinowska, A. Bielawska, A. Ondruch. Cognitive and social function in girls with congenital adrenal hyperplasia - Influence of prenatally administered dexamethasone. Child Neuropsychol.
A. Maryniak, A. Bielawska, K. Bieganowska, M. Miszczak-Knecht, F. Walczak, Ł. Szumowski. Does atrioventricular reentry tachycardia (AVRT) or atrioventricular nodal reentry tachycardia (AVNRT) in children affect their cognitive and emotional development? Pediatr.Cardiol.

profesor Magdalena Smoczyńska

Psycholingwistka, profesor w Instytucie Badań Edukacyjnych w Zespole Specyficznych Zaburzeń Uczenia; poprzednio wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wraz z współpracownikami prowadziła długofalowe badania nad rozwojem językowym dzieci późno mówiących (late talkers). Autorka prac naukowych na temat rozwoju językowego dzieci polskojęzycznych oraz polskiej adaptacji McArthur-Bates Communicative Development Inventories, narzędzia do oceny wczesnego rozwoju językowego normalizowanego obecnie w IBE (Smoczyńska, Krajewski, w przygotowaniu). W Instytucie Badań Edukacyjnych kieruje zespołem w składzie: Ewa Haman, Agnieszka Maryniak, Ewa Czaplewska, Grzegorz Krajewski, Natalia Banasik, Magdalena Kochańska, Magdalena Łuniewska, który opracował Test Rozwoju Językowego (TRJ), pozwalający na dokonanie diagnozy SLI u dzieci polskich w wieku 4;0-8;11.

Joanna Stańczak

Pracownik Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na stanowisku samodzielnego pracownika naukowo-badawczego. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale. Obszar zainteresowania zawodowego to przede wszystkim neuropsychologia oraz psychometria. Zajmuje się także opracowywaniem komputerowych wersji testów psychologicznych. Jest autorką lub współautorką podręczników do testów, min.: Bateria testów APIS-P(R), Bateria testów APIS-Z, Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR), Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE), Test Płynności Figuralnej Ruffa (RFFT), Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT), Kolorowy Test Połączeń (CTT), Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III i V szkoły podstawowej, Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – 2 (MMPI-2), Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattela wersja 2 (CFT 20-R).

Joanna Wrona

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie: Akademia Pedagogiki Specjalnej) w zakresie oligofrenopedagogiki. Obecnie dyrektor w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wcześniej radca ministra i naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w tym Departamencie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując ponad 20 lat na stanowiskach związanych z oświatą - w przeszłości nauczyciel i wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, a także pracownik nadzoru pedagogicznego. Współautor zmian w przepisach prawa dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Recenzent lub współtwórca przeznaczonych dla przedszkoli, szkół i placówek materiałów dydaktycznych i publikacji poświęconych problematyce kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.